Модул за управление на ПОС терминал

Модулът за управление на ПОС терминал  към системата  АКСТЪР КАСА осигурява възможност за приемане на плащания  през ПОС устройствата и директното им осчетоводяване. С това се улеснява работата на служителите, работещи както на “каса”, така и в счетоводството.

Модулът позволява извършването на директно безкасово плащане на наем или административна услуга в администрацията. Посредством него се осъществява връзката за обработка на самата транзакция и се отчита погасяване на задължението системата АКСТЪР КАСА. По този начин модулът за управление на ПОС терминал спомага за модернизиране и автоматизиране на работните процеси в администрацията като предоставя възможност на гражданите да се възползват от услугата плащане през ПОС терминал.