АКСТЪР Наеми
АКСТЪР Наеми

АКСТЪР Наеми обхваща процесите по отдаване под наем, концесия и аренда на собствеността на администрациите. Програмата дава възможност за регистриране, последващо актуализиране и отпечатване на договорите за отдаване на собствеността. Чрез системата АКСТЪР Имоти всеки договор за наем може да бъде обвързан с реално съществуващ имот.

Системата е свързана и с АКСТЪР Каса, като автоматично подава данни за задълженията и получава информация за извършените плащания. Предлага богат набор от справки и дава възможност за автоматично създаване на документи – например предупредителни и уведомителни писма. В случаите, когато определено задължение е просрочено, системата автоматично подава информацията към модула за общински вземания.