АКСТЪР Разрешения за строеж

АКСТЪР РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ е специализиран модул към системата за документооборот и управление на административните процеси АКСТЪР ОФИС, който дава възможност за управление на Регистъра за разрешенията за строеж.

Модулът автоматизира административните процедури свързани с обработката на документите, създаването и регистрирането на разрешенията за строеж. В него се съхраняват данни за всички действия на администрацията от завеждане на заявлението до извеждане на готовото разрешение.

АКСТЪР РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ дава възможност на служителите в администрацията:

  • Да получават задачи и да ги изпълняват, като дейности по обработката на заявлението за издаване на разрешение за строеж;
  • Да контролират законоустановените срокове;
  • Да реализират широк набор справки по множество критерии;
  • Автоматично да генерират разрешението за строеж като MS Word документ на базата на предварително конфигуриран шаблон (който се определя от съответната администрация) и информацията, която е попълнена за конкретния обект;
  • Да публикуват информация за издадените разрешителни за строеж на портала на администрацията.