Общинска собственост

Отмяна на разпоредби от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


Заповед № РД 15-34

 

Заповед № РД-15-33

 

Заповед № РД 15-32

 

Годишен план за паша-29.01.2018

 

Общо ползване в землището на община Белица-26.01.2018

 

Пасища, мери и ливади за индивидуално ползване в землището на община Белица

 

О Т Ч Е Т ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ – ГР. БЕЛИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА.

 

З А П О В Е Д № РД-15-10

 

ЗАПОВЕД № РД-15-09

 

З А П О В Е Д № РД-15-04

 

П РЕ Д Л О Ж Е Н И Е От РАДОСЛАВ СЪБИНОВ РЕВАНСКИ – Кмет на община Белица ОТНОСНО: Отмяна на разпоредби от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

ЗАПОВЕД № РД-15-417-21.12.2017

 

ЗАПОВЕД № РД-15-404

 

ЗАПОВЕД № РД-15-402 15.12.2017г.

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА ЗА 2018 год.

 

Заповед № РД-15-324 - 28.09.2017г.

 

ЗАПОВЕД № РД-15-308-18.09.2017г.

 

Процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижимо имущество–частна общинска собственост-18.09.2017

 

Заповед № РД-15-300 от 12.09.2017г.

 

Заповед № РД-15-281 от 25.08.2017

 

Заповед № РД-15-271-18.08.2017г.

 

Обява относно откриването на процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижимо имущество общинска собственост

 

Заповед № РД-15-272-18.08.2017г.

 

Заповед № РД-15-270-18.08.2017г.

 

Заповед № РД-15-269 от 18.08.2017г.

 

Заповед № РД-15-257 от 10.08.2017

 

Обява за откриване на процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижимо имущество–частна общинска собственост - 27.07.2017г.

 

Заповед №РД-15-229 от 17.07.2017г.

 

Заповед № РД-15-204-29.06.2017

 

Заповед № РД-15-203-29.06.2017г.

 

Заповед №РД 15-161 -31.05.2017г.

 

Заповед №РД 15-160 -31.05.2017г.

 

Заповед №РД 15-159 относно придобиване на недвижим имот -31.05.2017г.

 

Протокол - Банкомат

 

Протокол - Кафене - 31.05.2017г.

 

Протокол - навес 31.05.2017г.

 

Протокол - недвижим имот - 31.05.2017г.

 

Заповед №РД - 15-162 от 30.05.2017г.

 

Споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на гр.Белица

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недфижим имот-частна общинска собственост-04.05.2017г.

 

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост-04.05.2017г.

 

Протокол по реда на чл.37, ал.4 от ЗСПЗЗ - 29.04.2017г.

 

Актуализация Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Белица за 2017 година - 23.04.2017

 

Наредба относно управлението на общинското имущество - 23.02.2017

 

Пасища мери и ливади за индивидуално ползване в землището на община Белица

 

Обсъждане на годишен план за паша за 2017г.-17.01.2017г.

 

Правила за определяне на реда и условията за ползване на общинските пасища-17.01.2017г.

 

Годишен план за общо ползване на общинските пасища, мери и ливади на територита на община Белица - 17.01.2017г.

Търсене