Правилници, наредби, планове, стратегии и програми

Н А Р Е Д Б А за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, УЧАСТИЕТО В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА БЕЛИЦА 

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА


Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Белица

 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА Наредба за управление на общинските пътища.

Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на община Белица.

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Белица.


Наредба за управление и стопанисване на общинските горски територии - собственост на община Белица.

 

 

Наредба №1 за обществения ред на територията на община Белица.


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Белица за 2016г.

Стратегия за управлението на общинската собственост за мандат  2015-2019г.

Наредба за управление, стопанисване и ползване на земите от общинския поземлен фонд.

Общински план за младежта за 2016г.

Наредба за символиката и отличията на община Белица.

 Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Белица.

Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Белица.

 Наредба за условията и реда,при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капилата на търговските дружества - ОТМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ №429 ПО ПРОТОКОЛ №31/14.12.2017Г.

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или чсти от тях на територията на община Белица.

 

 Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване чистотата на територията на община Белица.

 

План за превенция и намаляване на младежката безработица в община Белица за периода 2016-2018г. 

 Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Белица 2016-2020.

Общински план за развитие на община Белица 2014-2020.


Наредба за насърчаване на инвестициите в община Белица.

 
Общински план за интегриране на ромите в община Белица (2015-2020)
 
Програма за опазване на околната среда.

 

 

 

 

 


Търсене