Правилници, наредби, планове, стратегии и програми

 Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Белица

Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Белица

 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА Наредба за управление на общинските пътища.

Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на община Белица.

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Белица.

Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Белица.


Наредба за управление и стопанисване на общинските горски територии - собственост на община Белица.

 

 

Наредба №1 за обществения ред на територията на община Белица.


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Белица за 2016г.

Стратегия за управлението на общинската собственост за мандат  2015-2019г.

Наредба за управление, стопанисване и ползване на земите от общинския поземлен фонд.

Общински план за младежта за 2016г.

Наредба за символиката и отличията на община Белица.

 Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Белица.

Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Белица.

 Наредба за условията и реда,при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капилата на търговските дружества.

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или чсти от тях на територията на община Белица.

 

 Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване чистотата на територията на община Белица.

 

План за превенция и намаляване на младежката безработица в община Белица за периода 2016-2018г. 

 Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Белица 2016-2020.

Общински план за развитие на община Белица 2014-2020.


Наредба за насърчаване на инвестициите в община Белица.

 
Общински план за интегриране на ромите в община Белица (2015-2020)
 
Програма за опазване на околната среда.

 

 

 

 

 


Търсене