Бюджет

Бюджет-2018-05.02.2018г.

 

Публично обсъждане на проектобюджет 2018-18.12.2017г.

 

Месечен финансов отчет - декември 2017г.

 

Месечен финансов отчет - ноември-2017г.

 

Одит на Сметната палата и ГФО 2016

 

Месечен финансов отчет - октомври -2017г.

 

Месечен финансов отчет- септември - 2017г.

 

Месечен финансов отчет - август-2017г.

 

Решение относно приемането на годишния отчет на бюджета за 2016г-18.08.2017г.

 

Годишен финансов отчет-2016г.

 

Месечен финансов отчет - юли-2017г.

 

Финансов отчет - второ тримесечие

 

Месечен финансов отчет- юни-2017г.

 

Месечен финансов отчет- май -2017г.

 

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета 2016г.

 

Сметки за чужди средства код 33 2016г.

 

ДМП код 97 2016г.

 

ДЕС код 96 2016г.

 

РА-2016г.

 

КСФ-2016г.

 

Сборен ОПР към 31.12.2016г.

 

Сборен баланс към 31.12.2016г.

 

Приложение съгласно точка 1.4 от ЗМФ

 

Обяснителна записка към ГФО-2016г.

 

Месечен финансов отчет м.04.05.2017г.

Финансов отчет -Първо тримесечие

 

Месечен финансов отчет м.03.2017г.

 

Месечен финнасов отчет м. 02.2017г.

 

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие на община Белица за периода 2014-2020 год.

 

Формули и правила за определяне размера на бюджетните средства, предоставяни на общинските училища, детските градини и обслужващи звена за 2017г.

 

Бюджет 2017 на ОУ "св.св.Кирил и Методий" с.Бабяк

 

Месечен отчет - 12.2016г.

 

Разчет за финансиране на капиталови разходи -2017г.-02.02.2017г.

 

Бюджет - 2017 г.-02.02.2017г.

 

Заповед относно определяне на докладчик и протоколчик във връзка с обсъждане на проектобюджет 2017г. -19.12.2016г.

 

Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2017г. на община Белица-12.12.2016г.

 

ОБЩИНА БЕЛИЦА -ПРОЕКТОБЮДЖЕТ-2017 г.- 12.12.2016г.

Вътрешни правила за бюджетния процес

 

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджета за 2017г. и прогноза за 2018г. и 2019г. -12.12.2016г.

 

Бюджетен календар за 2017г.

 Обсъждане на проект на наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Белица-01.11.2016г.

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Белица

 

Отчет за м.септември 2016 г.


Към поканата за публично обсъждане на информацията за изпълнение на бюджета на община Белица към 30.06.2016г.


Към покана за публично обсъждане


Към поканата за публичното обсъждане


Покана за публично обсъждане на информацията за изпълнение на бюджета на община Белица към 30.062016 - качена на 16.09.2016г.

Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. в частта за местните дейности на община Белица

Отчет за м.Август 2016 г.


Одит 2015

Отчет за м. Юли 2016 г.


Отчет за месец Юни 2016г.


Отчет за месец Май 2016г.


Отчет за месец Април 2016г.

Годишен финансов отчет -2015 г. -28.04.2016

 Годишен доклад към финансов отчет - 28.04.2016

Отчет на инвестиционната политика за 2015 г.-28.04.2016 

Годишен доклад по дълга на община Белица-28.04.2016

Покана за публично обсъждане на годишен отчет 2015г.-28.04.2016г.
 
Бюджет 2016-ОУ Бабяк тук!

Отчет за месец Март 2016г.

Покана за обсъждане на тригодишната прогнозо-17.02.2016г. тук!

Тригодишна бюджетна прогноза-17.02.2016 тук!

Отчет за месец Февруари 2016г.

Бюджет 2016-ОУ Краище тук!

Бюджет 2016- ОДЗ Белица тук!

Инвестиционна програма 2016-17,02,2016 тук!

Бюджет община Белица-2016-17.02.2016г тук!

Бюджет на гимназия "Никола Вапцаров" Белица тук!

Одитен доклад тук!

Покана за обсъждане на актуализация на бюджета тук!

Проектобюджет-2016 тук!

Проектобюджет училища-2016 тук!

Проектобюджет ОДЗ-2016 тук!

Бюджет 2016г. - НУ П.Р.Славейков

Отчет 2016- НУ П.Р. Славейков

Финансов отчет месец Януари-15.02.2016 тук!

Годишен Финансов отчет -11.03.2016 тук!

Финансов отчет за месец ноември-09.12.2015 тук!

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТА 2016Г. - 23.11.2015Г. тук!

Финансов отчет месец октомври-09.11.2015 тук!

Финансов отчет месец септември-12.10.2015 тук!

Финансов отчет месец август-10.09.2015 тук!

Финансов отчет месец юли-07.08.2015 тук!

Отчет шестмесечие на бюджет 2015 тук!

Финансов отчет месец юни-10.07.2015 тук!

Финансов отчет месец май-08.06.2015 тук!

Финансов отчет месец април-11.05.2015 тук!

Финасов отчет месец март-14.04.2015 тук!

Финансов отчет месец февруари-10.03.2015 тук!

Финансов отчет месец януари-11.02.2015 тук!

Бюджет-2015г.-НУ П.Р.Славейков

Отчет-2015-НУ П.Р.Славейков

Покана за публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджет 2014 тук!

Тримесечен отчет 1 2014 тук!

Тримесечен отчет 2 20104 тук!


Бюджет 2014г. -НУ П.Р.Славейков

Отчет-2014-НУ П.Р.Славейков

Отчет капиталови разходи 2014 тук!

Покана за публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета на община Белица
за първото шестмешечие за 2015 тук!

Бюджет на община Белица 2015 тук!

Бюджет на училищата в община Белица за 2015г. тук!

Търсене