Европроекти

Информация за приключване на дейностите по проект "Постигане на независимост и социална интеграция на възрастни и хора с увреждания" на територията на Община Белица-23.10.2017г.

 

Информация по проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следните обевкти:• СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Белица. - 13.10.2017 г. 

 

Информация по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населени места на територията на община Белица“ - 13.10.2017 г.

 

Информация по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: „BLG1020 / II - 84, Якоруда - Разлог / жп гара Белица - Краище - Лютово - Бабяк – Орцево”, „BLG1021 / III - 8406 / Белица - лет. Семково” „BLG1024 / BLG1020, жп гара Белица - Лютово / Краище - Горно Краище”, на територията на община Белица” - 20.09.2017 г.

 

Информация за изпълнението и напредъка на проект "Постигане на независимост и социална интеграция на възрастни и хора с увреждания на територията на община Белица-22.08.2017г.

 

Списък на класираните кандидат-потребители по проект "Шанс за активен и независим живот"

 

Информация за изпълнението и напредъка на проект "Постигане на независимост и социална интеграция на възрастни и хора с увреждания на територията на община Белица-28.07.2017г.

 

Информация за изпълнението и напредъка на проект "Постигане на независимост и социална интеграция на възрастни и хора с увреждания на територията на Община Белица"

 

Информация за изпълнението на напредъка на проект "Постигане на независимост и социална интеграция на възрастни и хора с увреждания на територията на Община Белица"- 09.05.2017г.

 

 

 

Информация за изпълнението на напредъка на проект "Постигане на независимост и социална интеграция на възрастни и хора с увреждания на територията на Община Белица"

 

Устав на МИГ Якоруда - Белица

 

Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

 
            Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

                          Европа инвестира в селските райониПокана за учредително събрание на Местна инициативна група

ЯКОРУДА – БЕЛИЦА

Уважаеми жители на  общините Якоруда и Белица,

представители на бизнеса,

публичния и нестопанския сектор,

земеделски производители,

след проведеното широко обществено обсъждане с обществеността, бизнеса и неправителствения сектор на територията на община Якоруда и община Белица, Ви  каним да вземете участие в учредително събрание за създаване на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЯКОРУДА – БЕЛИЦА, по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Учредителното събрание ще се проведе  на 01.08.2016 г., от 17.00 часа, в гр.Якоруда, в сградата на Малък читалищен салон , ул."Цар Борис III“ №111, при следния дневен ред:

Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЯКОРУДА - БЕЛИЦА”:

1.      Приемане на Устав на сдружението;

2.      Избор на Управителен съвет на сдружението;

3.      Други.

Местната инициативна група ще бъде регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение в общественополезна дейност.

Всички лица желаещи да участват в учредителното събрание на Местната инициативна група трябва да имат постоянен адрес за физически лица и адрес на управление за юридически лица на територията на  община Якоруда или община Белица.

Всички участници е необходимо да попълнят заявление за участие в учредителното събрание, което заедно с писмените материали по дневния ред, може да намерите на сайта на  двете общини:

Община Якоруда - http://www.yakoruda.gateway.bg/page.php?category=120

Община Белица –http://www.belitsa.acstre.com/subsection-459-evroproekti.html

Лица за контакти:

Йълдъз Парова- Общинска администрация Белица,стая 103

Тел.0886555658, e-mail:yildiz1968@abv.bg

Магдалена Богданова – Общинска администрация Якоруда, ет.1,

Тел.0888969642, e-mail: magi_bb@abv.bg

 

ЕКИПА ПО ПРОЕТА
П О К А Н А


 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнението на дейности свързани с разходи за подготовка на Стратегията за ВОМР и чл.15, т. 3 от Договор № РД 50-168/07.12.2015 г., сключен между Министерство на земеделието и храните - гр. София, Държавен фонд „Земеделие" - РА - гр.София и Народно читалище „Светлина" - гр.Якоруда, Ви уведомяваме, че на 29.07.2016 г. /петък/ ще се проведе обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР /Поддейност 5.4 „Обществено обсъждане"/

Мястото на събитието е:

Заседателната зала на община Белица, гр.Белица, ул. „Георги Андрейчин" 15. Начален час на събитието 15.00 часа.

Заседателната зала на ОбС - Якоруда, гр.Якоруда, ул. „Васил Левски" 1. Начален час на събитието 17.30 часа.

 


С уважение,

Екип по проекта
П О К А Н А

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнението на дейности свързани с разходи за подготовка на Стратегията за ВОМР /поддейност 5.3 „Информационни срещи свързани с консултиране с местната общност"/ и чл.15, т. 3 от Договор № РД 50-168/07.12.2015 г., сключен между Министерство на земеделието и храните - гр. София, Държавен фонд „Земеделие" - РА - гр.София и Народно читалище „Светлина" - гр.Якоруда, Ви уведомяваме, че на 15.07.2016 г. /петък/ ще се проведе еднодневна информационна среща за 20 участника.

 Мястото на събитието е:

Заседателната зала на община Белица, гр.Белица, ул. „Георги Андрейчин" 15 . Начален час на събитието 11.30 часа.

Заседателната зала на ОбС - Якоруда, гр.Якоруда, ул. „Васил Левски" 1. Начален час на събитието 13.00 часа.

 

С уважение,

Екип по проекта


 П О К А Н А


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с изпълнението на дейности свързани с разходи за подготовка на Стратегия за ВОМР и чл.15, т. 3 от Договор № РД 50-168/07.12.2015 г., сключен между Министерство на земеделието и храните - гр. София, Държавен фонд „Земеделие" - РА - гр.София и Народно читалище „Светлина" - гр.Якоруда, Ви уведомяваме, че на 01.07.2016 г. /петък/ ще се проведе еднодневна информационна среща за 20 участника.

 Мястото на събитието е Малък читалищен салон при НЧ „Светлина 1907" гр.Якоруда, ул. „Цар Борис III". Начален час на събитието 16.30 часа.

 

 

С уважение,

Екип по проектаП О К А Н А

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с изпълнението на дейности свързани с популяризиране на подхода ВОМР в процеса на изпълнение на стратегията и чл.15, т. 3 от Договор № РД 50-168/07.12.2015 г., сключен между Министерство на земеделието и храните - гр. София, Държавен фонд „Земеделие" - РА - гр.София и Народно читалище „Светлина" - гр.Якоруда, Ви уведомяваме, че на 06.06.2016 г. /понеделник/ ще се проведе еднодневна среща за 20 участника.

 Мястото на събитието е Заседателната зала на община Белица, гр.Белица, ул. „Георги Андрейчин" 15 . Начален час на събитието 11.30 часа.

 

С уважение,

Екип по проекта


П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнението на дейности свързани с популяризиране на подхода ВОМР в процеса на изпълнение на стратегията и чл.15, т. 3 от Договор № РД 50-168/07.12.2015 г., сключен между Министерство на земеделието и храните - гр. София, Държавен фонд „Земеделие” – РА - гр.София и Народно читалище „Светлина” – гр.Якоруда, Ви уведомяваме, че на 27.05.2016 г. /петък/ ще се проведе еднодневна информационна среща за 20 участника.

 Мястото на събитието е Заседателната зала на община Белица, гр.Белица, ул. „Георги Андрейчин” 15 . Начален час на събитието 11.30 часа.

 

С уважение,

Екип по проекта

 П О К А Н А


 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с изпълнението на дейности свързани с популяризиране на подхода ВОМР в процеса на изпълнение на стратегията и чл.15, т. 3 от Договор № РД 50-168/07.12.2015 г., сключен между Министерство на земеделието и храните - гр. София, Държавен фонд „Земеделие" - РА - гр.София и Народно читалище „Светлина" - гр.Якоруда, Ви уведомяваме, че на 28.04.2016 г. /четвъртък/ ще се проведе еднодневна информационна среща за 20 участника.

 Мястото на събитието е Заседателната зала на община Белица, гр.Белица, ул. „Георги Андрейчин" 15 . Начален час на събитието 16.30 часа.

 

 

С уважение,

Екип по проекта
П О К А Н А


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнението на дейности свързани с обучение на екипа на МИГ, в т.ч. представители на партньорите и местни лидери и чл.15, т. 3 от Договор № РД 50-168/07.12.2015 г., сключен между Министерство на земеделието и храните - гр. София, Държавен фонд „Земеделие" - РА - гр.София и Народно читалище „Светлина" - гр.Якоруда, Ви уведомяваме, че на 15.04.2016 г. /петък/ и 16.04.2016 г. /събота/ ще се проведе двудневно обучение на местни лидери.
Мястото на събитието е Комплекс „Романтика", община Сърница, Орлино 4633. Начален час на събитието 11.00 часа.

 

С уважение,
Екип по проекта

 

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнението на дейности свързани с популяризиране на подхода ВОМР в процеса на изпълнение на стратегията и чл.15, т. 3 от Договор № РД 50-168/07.12.2015 г., сключен между Министерство на земеделието и храните - гр. София, Държавен фонд „Земеделие” – РА - гр.София и Народно читалище „Светлина” – гр.Якоруда, Ви уведомяваме, че на 28.03.2016 г. /понеделник/ ще се състои еднодневна информационна конференция. Мястото на събитието е гр.Якоруда, конферентна зала на   х-л „Хелиер” от 11,00 часа.

 

С уважение,

Екип по проекта

 П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнението на дейности свързани с популяризиране на подхода ВОМР в процеса на изпълнение на стратегията и чл.15, т. 3 от Договор № РД 50-168/07.12.2015 г., сключен между Министерство на земеделието и храните - гр. София, Държавен фонд „Земеделие” – РА - гр.София и Народно читалище „Светлина” – гр.Якоруда, Ви уведомяваме, че на 12.02.2016 г. /петък/ ще се проведе еднодневна информационна среща за 20 участника.

 Мястото на събитието е Заседателната зала на община Якоруда, гр.Якоруда, ул. „Васил Левски” 1 . Начален час на събитието 17.30 часа.

С уважение,

Екип по проекта

 

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнението на дейности свързани с популяризиране на подхода ВОМР в процеса на изпълнение на стратегията и чл.15, т. 3 от Договор № РД 50-168/07.12.2015 г., сключен между Министерство на земеделието и храните - гр. София, Държавен фонд „Земеделие” – РА - гр.София и Народно читалище „Светлина” – гр.Якоруда, Ви уведомяваме, че на 29.01.2016 г. /петък/ ще се проведе еднодневна информационна среща за 20 участника.

 Мястото на събитието е Заседателната зала на община Якоруда, гр.Якоруда, ул. „Васил Левски” 1 . Начален час на събитието 11.30 часа.

С уважение,

Екип по проекта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация за изпълнението на проект "Постигане на независимост и социална интеграция на възрастни хора и хора с увреждания на територията на община Белизца"

 

Справка за проектите в община Белица, финансирани със средства от европейския съюз през 2016г.

 

Информация за изпълнението на проект "Постигане на независимост и социална интеграция на възрастни и хора с увреждания на територията на Община Белица" - 03.11.2016 г.

 

Покана за общо събрание на собствениците на етажна собственост /Учредително събрание/

Обява на прием на заявление по Проект"Постигане на независимост и социална интеграция на възрастни и хора с увреждания на територията на Община Белица"


Провеждане на обществено обсъждане по Договор №РД-50-168/07.12.2015г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1"Помощ за подготвителни дейности" в община Белица

Покана за Учредително събрание на МИГ Якоруда-Белица


Образец на Заявление за участие в Учредително събрание на МИГ Якоруда-БелицаНапредък по Договор №РД-50-168/07.12.2015г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1"Помощ за подготвителни дейности"в Община Белица


Оценка на потенциала на възобновяемите енергиини източници в трансграничния регион България - Македония


 Обява относно списъци на кандидат-потребители и кандидати за персонал за работа по проект"Постигане на независимост и социална интеграция на възрастни и хора с увреждания на територията на Община Белица"

Информация по проект “Постигане на независимост и социална интеграция на възрастни и хора с увреждания на територията на Община Белица  тук!

Покана за информационна среща по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности " на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" по Програма за развитие на селските райони" 2014-2020г .тук!

Информация за приключване на проект "Нови възможности за грижа " по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"тук!

Информация относно проведена среща във връзка със стартирането на  проект "Постигане на независимост и социална интеграция на възрастни и хора с увреждания"-25.02.2016 тук!

Информационна среща по повод стартиране на проект "Постигане на независимост и социална интеграция на възрастни и хора с увреждания на територията на община-22.202.2016 Белица тук!

График за провеждане на супервизия на личните асистенти по проект "Нови възможности за грижа" тук!

Процедура медицински специалисти тук!

Напредък по проект "Нови възможности за грижа" тук!

Информация за стартиране на проект-Договор за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности " на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" по Програма за развитие на селските райони" 2014-2020г- от 04.01.2016г. тук!

Информация за стартиране на проект тук!

График за провеждане на поддържащо обучение по проект "Нови възможности за грижа" в община Белица тук!

Напредък по проект "Нови възможности за грижа в община Белица тук!

Прессъобщение тук

Резюме на стартиращата пресконференция тук

Публикация за проект ОПАК 13-13-4 тук

Обява стартираща пресконференция-ОПАК 13-22-41 тук!

Резюме от пресконференция-ОПАК 13-22-41 тук!

Обучение ИПА-ОПАК 13-22-41 тук!

Обява заключителна пресконференция - ОПАК 13-22-41 тук!

Обучение специализирано - ОПАК 13-22-41 тук!

Резюме заключителна пресконференция ОПАК 13-22-41 тук!


Търсене