Профил на купувача

Доставка на горива за МПС за нуждите на Община Белица за периода 2014-2016 год.

1. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - публикувано на 16.03.2017 г.


Обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване, зимно поддържане и снегопочистване на територията на Община Белица”

1. Прекратяване на Договор №1/02.01.2014 г. -публикувано на 28.10.2016 г.

  Ремонт и поддържане на общинските пътища и улици на територията на община Белица

Прекратяване на Договор №54/04.07.2014 г. - публикувано на 28.03.2016 г.

"Избор на изпълнител за осъществяване на инженеринг (работно проектиране и строителство) на обект: "Ремонт на игрище в село Краище" - 30.05.2014 г.

1. Решение за промяна - публикувано на 09.07.2014 г.

2. Протокол № 1 - публикуван на 23.07.2014 г.

3. Протокол №2 - публикуван на 28.07.2014 г.

4. Протокол № 3 - публикуван на 01.08.2014 г.

5. Решение за избор на изпълнител - публикувано на 04.08.2014 г.

6. Договор №63/20.08.2014 г. - публикуван на 20.08.2014 г.

7. Информация за сключен договор - публикувана на 21.08.2014 г.

8. Плащания по договор №63/20.08.2014 г.

- плащане от 29.09.2014 г. - публикувано на 02.10.2014 г.

- плащане от 30.10.2014 г. - публикувано на 31.10.2014 г.

- плащане от 12.12.2014 г. - публикувано на 22.12.2014 г.

- плащане от 17.11.2016 г. - публикувано на 29.11.2016 г.

- плащане от 23.12.2016 г. - публикувано на 27.12.2016 г.

 

I. Документация за обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнител за изработване на функционален анализ, оптимизиране на пакет от процедури и документи за работа на общинска администрация Белица и провеждане на съпътстващо обучение  тук

ИЗПЪЛНЕНА ПОРЪЧКА

II. Избор на изпълнител за изпълнение на дейности № 2,3,4 и 5 по проект: "Партньорство при стратегическо планиране и контрол в реализацията на общински политики на община Белица"09.01.2014  тук

ИЗПЪЛНЕНА ПОРЪЧКА

III. Документация за участие за публична покана с предмет: Избор на консултант за управление и отчитане на дейностите по проект: Реконструкция на улична мрежа в с.Краище община Белица тук

ИЗПЪЛНЕНА ПОЛЪЧКА

IV.Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР по проект Реконструкция за улична мрежа в село Краище тук

ИЗПЪЛНЕНА ПОРЪЧКА

V.Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2014/2015 г., на територията на Община Белица"тук


V.1.Протокол на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти по обществена поръчка с предмет "Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2014/2015г. на територията на община Белица   тук

ИЗПЪЛНЕНА ПОРЪЧКА

VI.Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Избор на изпълнител за извършване на СМР за обект - Изграждане на канализационни съоръжения за пречистване на отпадъчни води за с.Дагоново и с.Горно Краище тук

VI.1. Протокол относно дейността на комисия свързана с обект "Изграждане на канализационно съоръжение за почистване на отпадъчни води в с.Дагоново и с.Горно Краище тук!

 


VI.2. Протокол №2 относно дейността на комисия във връзка с обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнител за извършване на СМР за обект -Изграждане на канализационно съоръжение за пречистване на отпадъчни води за с.Дагоново и село Горно Краище тук!

VI.3. Писмо относно отваряне на цени във връзка с обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнител за извършване на СМР за обект-Изграждане на канализационно съоръжение за пречистване на отпадъчни води за с.Дагоново и с.Горно Краище тук!

VI.4.Протокол № 3 тук!

VI.5. Решение № РД-15-329 относно класирането на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка тук!

VI.6. Информация за възстановени гаранции за участие тук!

VI.7. Договор №4/04.02.2015г.+ Банкови гаранции, техническо предложение и ценова оферта - 05.02.2015г. тук!

VI.8. Приложение към договор№4/04.02.2015г публикувано на 05.02.2015г тук!

VI.9. Информация за възстановени гаранции за участие-05.02.2015г. тук!

VI.10. Плащане по Договор №4/04.02.2015 год. - публикувано на 08.06.2015 год. тук!

VI.11. Плащане по Договор №4/04.02.2015 год. - Публикувано на 19.01.2016 год. тук!

VI.12. Информация за изпълнението на Договор №4/04.02.2015 год. - Публикувано на 19.01.2016 год. тук!

ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР

VII.Публична покана - строителен надзор - обект "Възтановителни и укрепителни мероприятия по Бучиндолското дере гр.Белица тук

 

ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР


VIII.Публична покана - строителен надзор - обект "Укрепителни мероприятия по дере минаващо през село Дагоново и укрепване на дере чрез бетоново корито и изграждане на плочест водосток в с. Горно Краище тук


IX. Публична покана- строителен надзор - обект "Подмяна на водопроводна мрежа в с.Бабяк и изграждане на пречиствателна станция за питейна вода -с.Бабяк тук


X. Обществена поръчка с предмет "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, обществена трапезария и други обекти на територията на община Белица тук

X.1.Протокол №1 тук!

X.2.Протокол №2 тук!

X.3.Решение РД-15-20 от 03,02,2015г. тук!

X.4.Отваряне на ценови оферти тук!

X.5. Договор №10/04.03.2015г.-04.03.2015 тук!

X.6. Информация за възстановени гаранции за участие тук!

Х.7. Плащане по Договор №10/04.03.2015 год. - Публикувано на 06.03.2015 год. тук!

Х.8. Плащане по Договор №10/04.03.2015 год. - Публикувано на 12.05.2015 год. тук!

Х.9. Плащане по Договор №10/04.03.2015 год. - Публикувано на 13.07.2015 год. тук!

Х.10. Плащане по Договор №10/04.03.2015 год. - Публикувано на 18.08.2015 год. тук!

Х.11. Плащане по Договор №10/04.03.2015 год. - Публикувано на 14.09.2015 год. тук!

Х.12. Плащане по Договор №10/04.03.2015 год. - Публикувано на 07.10.2015 год. тук!

Х.13. Плащане по Договор №10/04.03.2015 год. - Публикувано на 15.01.2016 год.  тук!

Х.14. Плащане по Договор №10/04.03.2015 год. - Публикувано на 02.03.2016 год.  тук!

Х.15. Плащане по Договор №10/04.03.2015 г. - Публикувано на 09.05.2016 г.

X.16. Плащане по Договор №10/04.03.2015 г.-публикувано на 04.07.2016 г.

X.17. Плащане по Договор №10/04.03.2015 г. - публикувано на 31.08.2016 г.

Х.18. Плащане по Договор №10/04.03.2015 г. - публикувано на 13.10.2016 г.

X.19. Плащане по Договор №10/04.03.2015 г. - публикувано на 28.10.2016 г.

X.20. Плащане по Договор №10/04.03.2015 г. - публикувано на 29.11.2016 г.

Х.21. Плащане по Договор №10/04.03.2015 г. - публикувано на 01.02.2017 г.

Х.22. Плащане по Договор №10/04.03.2015 г.- публикувано на 06.03.2017 г.

Х.23. Плащане по Договор №10/04.03.2015 г. - публикувано на 18.04.2017 г.

Х.24. Плащане по Договор №10/04.03.2015 г. - публикувано на 17.05.2017 г.

X.25. Плащане по договор №10/04.03.2015 г. - публикевано на 07.06.2017 г.


XI.Извършване на СМР на обект: "Реконструкция на улична мрежа в с.Краище община Белица тук

XI.1.Отговор на питане тук!

XI.2.Отговор на питане тук!

XI.3. Протокол №1 тук!

XI.4. Относно отваряне на ценови оферти - 10.02.2015г. тук!

XI.5. Протоколи-2-2а-3-3а-публикувано на 27.02.2015г. тук!

XI.6. Решение класиране-публикувано на 06.03.2015г. тук!

ХІ.7. Информация за възстановена гаранция за участие на отстранен участник - публикувано на 26.03.2015 год.  тук!

ХІ.8. Договор №17/09.04.2015 год., с приложени Гаранция за изпълнение, Техническо предложение и Ценово предложение - публикувано на 15.04.2015 год. тук!

ХІ.9. Информация за възстановени гаранции за участия след сключен договор - публикувано на 16.04.2015 год.  тук!

ХІ.10. Плащане по Договор №17/09.04.2015 год. - публикувано на 03.07.2015 год.  тук!

ХІ.11. Възстановена гаранция за изпълнение - Публикувано на 26.11.2015 год.  тук!

ХІ.12. Плащане по Договор №17/09.04.2015 год. - Публикувано на 20.01.2016 год. тук!

ХІ.13. Информация за изпълнението на Договор №17/09.04.2015 год. - Публикувана на 20.01.2016 год. тук!

ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР

XII.Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Възстановителни и укрепителни мероприятия по Бучиндолското дере в гр.Белица  тук


XII.1.Решение № РД-15-322/12.12.2014г. и доклад за комисия във връзка с обществена поръчка  с предмет: "Възстановителни и укрепителни мероприятия по Бучиндолското дере в гр.Белица  тук!

XII.2.Сключване на договор относно обществена поръчка с предмет: "Възстановителни и укрепителни мероприятия по Бучиндолското дере в гр.Белица тук!

XII.3.Договор за изпълнение на обществена поръчка тук!

XII.4. Плащане по Договор №1/13.01.2015 год. - публикувано на 30.01.2015 год. тук!

XII.5.Плащане по Договор №1/13.01.2015 год. Публикувано на 14.01.2016 год. тук!

XII.6. Информация за изпълнението на Договор №1/13.01.2015 год. - Публикувана на 21.01.2016 год. тук!


ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР

XIII. Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Организиране на обучения по отделни модули по проект "Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на община Белица" по оперативна програма административен капацитет 2007-2013 г. тук!


XIII.1.Решение за промяна тук!

XIII.2. Протокол № 1 тук!

XIII.3. Писмо за отваряне на цени тук!

ХІІІ.4. Протокол №2 - публикувано на 18.03.2015 год.  тук!

ХІІІ.5. Протокол №3 - публикувано на 18.03.2015 год.  тук!

ХІІІ.6. Решение №РД-15-53/18.03.2015 год. за класиране на участниците и определяне на изпълнител - публикувано на 18.03.2015 год.  тук!

ХІІІ.7.Договор №14/06.04.2015 год., с приложени Ценово предложение и Техническо предложение - публикувано на 08.04.2015 год.  тук!

ХІІІ.8. Информация за възстановени гаранции за участие след сключен договор - публикувано на 08.04.2015 год.  тук!

ХІІІ.9. Плащане по Договор №14/06.04.2015 год. - публикувано на 01.06.2015 год.  тук!

ХІІІ.10. Информация за възстановена гаранция за изпълнение - публикувано на 09.06.2015 год. тук!

ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР

Обществени поръчки - 2015 год.

І. Публична покана за обществена поръчка с предмет:"Избор на изпълнител за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР за обект:"Изграждане на канализационни съоръжения за пречистване на отпадни води за с.Дагоново и с.Горно Краище - ПСОВ и довеждащ колектор до ПСОВ, община Белица" - пуликувано на 02.04.2015 год.  тук!

І.1. Документация за участие за обществена поръчка с предмет:"Избор на изпълнител за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР за обект:"Изграждане на канализационни съоръжения за пречистване на отпадни води за с.Дагоново и с.Горно Краище - ПСОВ и довеждащ колектор до ПСОВ, община Белица" - публикувано на 02.04.2015 год. тук!

І.2. Уведомление за отваряне на офертите, които ще се извършат при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП - публикувано на 16.04.2015 год. тук!

І.3. Протокол от работа на Комисия, назначена със Заповед №РД-1570/02.04.2015 год. - публикуван на 23.04.2015 год. тук!

І.4.Заповед №РД-15-84/22.04.2015 год. на Кмета на Община Белица за класиране на участниците - публикувана на 23.04.2015 год. тук!

І.5. Договор №52/08.05.2015 год., с приложени техническо и ценово предложение - публикувано на 12.05.2015 год.  тук!

І.6. Анекс №1 от 03.07.2015 год. към Договор №04 от 04.02.2015 год.  - публикуван на 10.07.2015 год. тук!

І.7. Авансово плащане по Договор №52/08.05.2015 год. - публикувано на 13.07.2015 год. тук!

І.8. Плащане по Договор №52/08.05.2015 год. - Публикувано на 20.01.2016 год. тук!

ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР


ІІ.Публична покана за обществена поръчка с предмет:"Избор на изпълнител на СМР за обекти:"Ремонт на административна сграда на кметство в с.Краище", "Ремонт на мост в с.Бабяк", "Ремонт на читалище в с.Бабяк" - Документация за участие - публикувана на 02.07.2015 год.  тук!

ІІ.1. Публична покана - публикувана на 02.07.2015 год.  тук!

ІІ.2. Отговор на питане - публикувано  на 10.07.2015 год.  тук!

ІІ.3. Заповед №РД-15-161/16.07.2015 год. за удължаване срока на офертите - публикувано на 16.07.2015 год.  тук!

ІІ.4. Схема на главно ел.табло тук!

ІІ.5. Протокол от работата на комисия, назначена със Заповед №РД-15-137/26.06.2015 год. - Публикуван на 05.08.2015 год.  тук!

ІІ.6. Заповед №РД-15-172/04.08.2015 год. за класиране на участниците и определяне на изпълнител -
Публикувана на 05.08.2015 год.  тук!

ІІ.7. Договор №180/31.08.2015 год.Публикуван на 01.09.2015 год. тук!

ІІ.8. Плащане на аванс по Договор №180/31.08.2015 год. - Публикувано на 07.10.2015 год. тук!

ІІ.9. Плащане по Договор №180/31.08.2015 год. - Публикувано на 09.11.2015 год.  тук!

ІІ.10. Плащане по Договор №180/31.08.2015 год. - Публикувано на 14.01.2016 год. на файла тук!

ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР

ІІІ. Договаряне без обявление за обществена поръчка с предмет: Извършване на допълнителни СМР за обект:Изграждане на екопътека Парк за танцуващи мечки - Сухото езеро - покана за участие, образци на документи, решение за откриване - Публикувано на 05.08.2015 год.  тук!

ІІІ.1. Доклад от работа на комисия, назначена със Заповед №РД-15-178/10.08.2015 год. от 10.08.2015 год. - Публикуван на 11.08.2015 год. тук!

ІІІ.2. Решение №РД-15-181/11.08.2015 год. за класиране - Публикувано на 11.08.2015 год. тук!

ІІІ.3. Договор №181/02.09.2015 год. - Публикуван на 02.09.2015 год. тук!

ІІІ.4. Плащане по Договор №181/02.09.2015 год. - Публикувано на 18.01.2016 год. тук!

ІІІ.5. Информация за изпълнението на Договор №181/11.08.2015 год. - Публикувана на 19.01.2016 год.  тук!

ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР

ІV. Договаряне без обявление за обществена поръчка с предмет: Извършване на допълнителни СМР за обект:Изграждане на екопътека Синево - Писовица - Дъба - Влаховец - Тепето - Саждина - Калливата рампа - Парк за танцуващи мечки - покана за участие, образци на документи, решение за откриване - Публикувано на 05.08.2015 год. тук!

ІV.1. Доклад от работата на комисия, назначена със Заповед №РД-15-179/10.08.2015 год. - Публикуван на 11.08.2015 год. тук!

ІV.2. Решение №РД-15-182/11.08.2015 год. за класиране - Публикувано на 11.08.2015 год. тук!

ІV.3. Договор №182/02.09.2015 год. - Публикуван на 02.09.2015  год. тук!

ІV.4. Плащане по Договор №182/02.09.2015 год. - Публикувано на 18.01.2016 год.  тук!

ІV.5. Информация за изпълнен Договор №182/02.09.2015 год. - Публикувано на 19.01.2016 год.  тук!

ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР

V. Документация за участие на Открита процедура, с предмет:"Изготвяне на Общ устройствен план за територията на Община Белица  тук!

VІ.1. Протокол №1 на Комисия, назначена със Заповед №РД-15-10/18.01.2016 год. - Публикуван на 20.01.2016 год. тук!

VІ.2. Протокол №2 на Комисия, назначена със Заповед №РД-15-10/18.01.2016 год. - Публикуван на 20.01.2016 год.  тук!

VІ.3. Решение №РД-15-37/23.02.2016 год. на Кмета на Община Белица за прекратяване на процедура - Публикувано на 23.02.2016 год. тук!

VІ.4. Информация за възстановени гаранции за участие - Публикувана на 09.03.2016 год. тук!

 


Търсене