Екология
В провеждането на политиката по околна среда и опазване здравето на хората, взимат участие местните органи на управление – Общинският съвет, Кмета на общината и Кметовете по населени места в рамките на предоставените им компетенции,определени със Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и др.
Организирано сметоизвозване се извършва в Белица, Краище, Горно Краище, Дагоново и КК”Семково”, като кратността на сметосъбиране е два пъти седмично за гр.Белица и един път в организирано обслужваните села. В останалите населени места населението изхвърля отпадъците на нерегламентирани площадки,което е причина за замърсяване на непосредствено прилежащите им територии.
Количеството на генерираните отпадъци на територията на общината до 2002 год.са 5152 тона битови и 11700 тона строителни. Те се депонират на неотредено,контролирано депо в м.”Валтата”, заемащо площ от 5 дка и се експлоатира от 1980 год.Разположено е до десния бряг на р.Беличка и при поройни дъждове, част от отпадъците се отмиват в реката и я замърсяват. Това е и най-големият проблем на общината, който трябва да се реши още тази година. Направени са предписания от РИОСВ и Басейнова дирекция, във връзка с постъпили жалби за замърсяване на р.Места, за предприемане осъществяването на технически мерки , с цел трайно решаване на проблема. До края на 2005 год. терена трябва да се ре култивира, а отпадъците да се извозват в регламентирано депо. Необходимо е общинска администрация да изготви годишна план-сметка за дейностите по управлението на отпадъците и размера на таксата за битови отпадъци. Постъпленията от такса смет по ЗМДТ до сега не са покривали разходите за дейността.
На територията на общината е реализиран един от най- атрактивните екологични проекти в България- природозащитен резерват на танцуващи мечки. Това е първият на Балканите и в Източна Европа център за реадаптация на танцуващи мечки, изграден на площ от около 120 дка, с финансовата помощ на Международната фондация за защита правата на животните “Четири лапи” със седалище. В момента той се обитава от 13 мечки, а скоро ще поеми всички танцуващи мечки в България /25/.
Търсене