Новини
Община Белица започва изпълнението на Проект" Шанс за активен и независим живот"
24.04.2017

Договорът между МТСП и община Белица е подписан на 06.04.201 7 г. и е на стойност 368 899 лв., без с ъ ф и н а н с и р а н е от общината.

Изпълнението на проекта по Оперативна програма РЧР ще допринася активно за изпълнението две цели.

Това са целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното включване.

Популяризирането на програмата изисква да запознаем административния персонал към общината, както и останалата част от жителите на общината, какви са целите на проекта, какви социални слоеве се ангажират непосредствено в проекта и каква е ползата и резултата от изпълнението на проекта. Проекта" Шанс за активен и независим живот" е насочен към:

Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства. Предоставяне на възможности за връщане на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания, чрез включване в обучения за повишаване на професионалната информация.

Цел на дейността:

Прозрачно, ясно и ефективно изпълнение на дейностите по проекта.

Проектът е насочен към предоставяне на мобилна интегрирана социална услуга на хора с увреждания и техните семейства, която ще подобри качеството на живот и на достъп до услуги за социално включване. Предвижда се обучение за придобиване на професионална квалификация и последваща заетост на 25 безработни лица, полагащи грижи за зависими членове на семейството си.

Екипът за управление и отчитане на проекта се състои от трима човека с продължителност на тяхната дейност 15 месеца. Този екип трябва да извърши подбор и наемане на екип, който ще предоставя мобилната интегрирана услуга в домашна среда. За тази цел по Проекта ще бъдат наети 16 лица за 12 месеца, от които 11 по трудов договор с община Белица. Това са социален работник и 10 човека - социални асистенти. Ще бъдат наети по облигационен договор с общината още 1 психолог, 3 медицински сестри и 1 рехабилитатор.

Планираният брой лица на които ще бъде предоставена интегрирана социална услуга в домашна среда са 25 човека с увреждания. Същите ще бъдат лица, попадащи в списъците на

Дирекция" Социално подпомагане", живеещи на територията на община Белица.

Подборът се извършва на база приета и утвърдена процедура за подбор, която не допуска дискриминация.

Ще се изготвят оценки на потребностите на целевата група, които ще се придружават е доклад. Предоставянето на услугите ще се осъществява въз основа на идентифицираните нужди и специфични потребности.

Избраният мобилен екип, който ще предоставя интегрирана социална услуга ще извърши оценки на потребностите на лицата от целевата група и ще разработи правила. След провеждане на процедурата за подбор на целевата група, ще бъдат избрани 25 човека, за които да се предоставят услугите. Видовете почасови услуги, техният обхват и времетраене, ще се договарят чрез сключване на договор с избраните потребители.

С цел засилване мотивацията на 25 членове на семейства, които полагат грижи за хора е увреждания за обучение и работа е предвидено провеждане на мотивационно обучение с продължителност 30 учебни часа в рамките на една седмица. Проектът предвижда организиране и провеждане на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова. Професионалното обучение ще се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение. Обучението ще доведе до придобиване на първа степен на професионална квалификация, удостоверено със свидетелство. Ще бъдат обучени 25 лица от целевата група. Ще се организират арт дейности с терапевтична насоченост за хора с увреждания. Това ще спомогне за придобиване на умения за развитие на личната ефективност, работа в екип, ефективна комуникация, целеустременост и находчивост.

За изпълнението на дейностите по проекта е осигурена публичност, прозрачност и гласност.

Търсене